top of page

schoolvisie

We proberen de visie van de school dagelijks waar te maken met heel het team. Deze visie is het vertrekpunt van alle acties die op school ondernomen worden en is dan weer gestoeld op het pedagogisch project van de school. Hieronder vind je, naast ons pedagogisch project, ook meer informatie over wat deze visie nu echt inhoudt.

 

 

Pedagogisch project

 

Profiel

           

Onze school is een Nederlandstalige school, waar jongens en meisjes voorbereid worden op leven en werken in een multiculturele samenleving.

Zij is een neutrale school, die de kinderen een open milieu aanbiedt en hen attitudes aanreikt die geïnspireerd zijn door de hedendaagse maatschappij en hen respect bijbrengt voor ieders overtuiging.

Het is een basisschool waar, naast het aanleren van basistechnieken, ook en vooral de grondslag wordt gelegd voor lichamelijke, affectieve, verstandelijke en morele ontplooiing van de kinderen.

Onze school heeft een dienstverlenende functie naar de ouders en de kinderen en ook naar de plaatselijke gemeenschap toe, als antwoord op de noden van het hedendaagse gezin en van de plaatselijke gemeenschap.

 

Doelstellingen

 

Algemeen vormend

Te midden van de hedendaagse maatschappij, met haar rijke mogelijkheden en uitdagingen, wil onze school de kinderen inleiden in waarden van cultuur, wetenschap en techniek.

Door meer weten en verwerkt inzicht, door verantwoord en aangepast handelen, door betere menselijke relaties, wil zij de kinderen begeleiden naar volledige ontplooiing.

 

Nederlandstalig en multicultureel

Om de culturele eigenheid van onze school als Nederlandstalige basisschool te bevestigen en tevens in een multicultureel perspectief te stellen is Nederlands de enige voertaal in de school.

De tweede taal wordt op een aangepaste wijze aangeboden en anderstaligen uit taalgemengde gezinnen, die al of niet Belg zijn, worden graag opgenomen.

Gemeenschapsopbouwend

Komen tot een levensstijl gericht op eerbied en inzet voor de medemens is de bijdrage van onze school aan de opbouw van de gemeenschap.

Het team van de opvoeders roept de kinderen daartoe op en gaat hen daarin voor.

Kwaliteitsgericht

In de lijn van de traditie en vanuit de huidige gevoeligheid voor kwaliteitszorg, streeft onze school kwaliteit na in het onderwijs, de opvoeding en de dienstverlening.

Door boeiend en realiteitsgericht onderwijs, door intense en brede begeleiding en door efficiënte dienstverlening wil de school een milieu zijn waar ouders en  kinderen gelukkig zijn.

 

 

Strategie

 

De basisschool als leergemeenschap 

De kinderen komen naar de school om te leren.

Degelijk onderwijs is gericht op de totale persoon van het kind. De cognitieve, de psychomotorische en

de affectief-dynamische aspecten krijgen er aandacht.

 

Bij middel van aangepaste didactische media en een gedifferentieerd leerstofaanbod wordt ingespeeld op de mogelijkheden 

en de grenzen van de  klasgroep en van het individuele kind.

 

Kwaliteitsverbetering is een continue zorg, zowel voor de inhoud die aangeboden wordt als voor het verloop van het leerproces.

In de basisschool worden de grondelementen aangereikt voor een kritisch denken, voor verwerking van een veelheid aan gegevens, voor een creatief omgaan met de werkelijkheid.

Wanneer kinderen de smaak te pakken krijgen om uit zichzelf te zoeken naar verder leren, naar zelfstandig leren, is er veel bereikt.

 

De leerkracht staat hier voor een grote en boeiende opdracht.

 

De basisschool als leefgemeenschap

De kinderen komen ook naar de school om er een leefgemeenschap te vinden waar ze zich thuis voelen.

Een relatie van vertrouwen en waardering van kind tot kind, van kind tot opvoeder, van opvoeder tot opvoeder, schept de bevestigende stijl waarbinnen een kind pas ten volle kan ontplooien.

 

Een goede pedagogische relatie tussen begeleider en kind is de basis voor elk optreden dat kwaliteit bevorderend wil zijn.

Deze relatie is steeds een “persoonlijke” relatie.

Onthaal en begeleiding zijn belangrijk, maar zij veronderstellen vooral een liefdevolle en gezagsvolle aanwezigheid bij de kinderen die zich vertaalt in beschikbaarheid.

De assisterende stijl van de begeleider laat toe op te voeden door te bevestigen en weet straffen meestal te voorkomen.

Het gezag van het hart doet wonderen !

Onze school wil gezag koppelen aan een pedagogische relatie.

Zij poogt bij te dragen tot de morele opvoeding van de kinderen door normen aan te bieden die gebaseerd zijn op een open waardenpatroon.

 

De klastitularis blijft onverminderd de spilfiguur van het opvoedingsgebeuren voor het individuele kind, voor de ganse klas en voor de ouders.

 

In onze school wordt gestreefd naar een leefgemeenschap waar ieder kind zijn eigen plaats heeft met toch een bijzondere aandacht voor kansarmen in de ruime betekenis van het woord.

Om deze leefgemeenschap te realiseren zijn de begeleiders bereid een hoog niveau van samenwerking en eenheid in het schoolteam na te streven.

Zij trachten de kinderen op een geduldige en liefdevolle manier te benaderen.

 

 

 

De basisschool als dienstverlenende instelling

De sociale rol van de school naar de leerlingen, naar de ouders en naar het schoolteam toe, wordt steeds belangrijker.

De dienstverlening naar de plaatselijke gemeenschap toe tekent zich eveneens af.

 

Ten bate van de kinderen worden opvang, studiebegeleiding en parascolaire activiteiten georganiseerd.

Informatie en begeleiding zijn componenten van de dienstverlening aan de ouders.

Aan het schoolteam worden kansen geboden tot ontplooiing en permanente vorming.

 

De integratie van de school in de grotere Vlaamse gemeenschap kan mee bevorderd worden door de infrastructuur ter beschikking te stellen van verenigingen en door actieve integratie in het gemeenschapsleven.

 

 

Visie

 

Open school in dialoog

We willen dat onze school een ontmoetingsplaats is waar iedereen zich welkom voelt. Een plaats waar ouders, leerkrachten en kinderen zich goed voelen en elkaar op een fijne manier kunnen vinden. 

 

We proberen dit door er voor te zorgen dat…

 • leerkrachten aanspreekbaar zijn voor schooltijd en tot 15 minuten na schooltijd op school zodat ouders en kinderen hen kunnen vinden en aanspreken. Leerkrachten die een rij hebben, komen daarna steeds nog even naar school.

 • de leerkracht de spilfiguur vormt als aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor de leerlingen en de ouders, maar daarnaast zijn de zorgcoördinator en de directie ook zeer bereikbaar.

 • er initiatieven zijn waarop ouders/grootouders kunnen deelnemen aan het klasgebeuren (Sinterklaasfeest, grootouderdag, creadagen, voorleesnamiddag,…)

 • er integratie – activiteiten zijn tussen verschillende klassen: peter en meter (1e lj en 6e lj) , tutorlezen (2e en 5e lj),  creadagen (1e lj tot 6e lj werken klasdoorbrekend) uitwisselingsmomenten (3e kleuterklas en 1e lj), boekenklasmiddagen (1e tot 6e lj) schaakproject (5e en 6e lj), dramaklas (5e en 6e lj),…

 • er ontmoetingsmomenten met de hele kleuterschool of lagere school georganiseerd worden (sinterklaasfeest, carnavalsfeest,…)

 • de leerlingen op schoolreizen gaan in kleuterschool en lagere school met klasdoorbrekende activiteiten

 • de leerlingen deelnemen aan tweejaarlijkse openluchtklassen voor het 4e en 5e lj naar Sankt Vith.

 • het zesde leerjaar jaarlijkse sneeuwklassen gaat.

 • er ontmoetingsmomenten voor ouders buiten de schooluren zijn (kinderfuif, kerstdrink).

 • externe actoren en experts uit de gemeente en daarbuiten ingezet worden bij het lesgebeuren (kunstenaars voor muzische vorming, milieueducatie, lessen rond techniek,…)

 • foto’s van klasactiviteiten via gimme ouders informeren over wat er in de klas gebeurt.

 • …en dit is nog maar een fractie van wat we allemaal doen.

 

 

Welbevinden en verbondenheid

We willen een plek creëren waar de ontwikkelingskansen van elk kind op alle vlakken van de persoonlijkheidsontwikkeling centraal staan. Welbevinden en verbondenheid  zijn hierbij de sleutelbegrippen. Enkel door welbevinden en verbondenheid kan er betrokkenheid ontstaan en daaruit leerwinst.

Dit kan enkel door ervoor te zorgen dat er een veilig klimaat op school heerst waar kinderen zich goed in hun vel voelen. Zo kunnen ze groeien naar een positieve en realistische persoonlijkheid. Het is ook belangrijk om ernaar te streven dat kinderen actief, geïnteresseerd en gemotiveerd zijn op school. We proberen er dan ook voor te zorgen dat kinderen en leerkrachten een goede band met elkaar ontwikkelen.

 

We proberen dit door ervoor te zorgen dat…

 • er aandacht is voor positieve feedback in de dagdagelijkse omgang met elk kind.

 • er in de kleuterklas met sterke en rijke hoekenwerking is, aangepast aan de ontwikkeling en interesse van de kleuters.

 • er in de kleuterschool veel aandacht is voor levensechte ervaringen om kinderen betrokken bezig te laten zijn, en spelend te leren

 • leerinhouden worden gekoppeld aan levensechte ervaringen (aangepaste WO thema's, Karrewiet als opstap bij actua, openluchtklassen, sneeuwklassen, ...)

 • kinderen hun eigen prestaties leren inschatten bij taken/toetsen om tot een realistische verwachting te komen.

 • er regelmatig een kindcontact is in de lagere school waarbij de kinderen hun functioneren en welbevinden op school kunnen verwoorden en in dialoog gaan met de leerkracht

 • er middagactiviteiten zijn (schoolbib, schaken, dramaklas, wekelijkse middagactiviteit,…) 

 • de leerlingenraad au serieus wordt genomen door hen in overleg te laten gaan met leerkrachten en directie over punten die zij belangrijk vinden.

 • er ’s middags boterhammen in de lagere school in de eigen klas gegeten worden in een rustige gezellige sfeer

 • er feestelijke dagen met de hele kleuter en/of lagere school zijn  (sinterklaasfeest, carnavalsfeest, creadagen, voorleesnamiddag,...) om verbondenheid te stimuleren.

 • er aandacht is voor het volledige kind en de ontwikkeling op alle domeinen door verschillende activiteiten (boekenklas, sportdagen, dramaklas, leefsleutels, zwemmen van het eerste tot het zesde leerjaar,…)

 • ons uitgebreide pestactieplan door alle actoren samen wordt toegepast en er veel aandacht is voor het sociaal en emotioneel welbevinden op school.

 • …en dit is nog maar een fractie van wat we doen.

 

 

 

Zorgbrede school via een gevarieerd en ruim aanbod

Om de ontwikkeling van elk kind te bevorderen, hebben we veel oog voor specifieke zorgen of uitdagingen. De klasorganisatie en inhouden proberen we zo veel mogelijk af te stemmen op de noden van de verschillende leerlingen, zodat élk kind haalbare en uitdagende leerstof krijgt aangeboden op een manier die bij hem/haar past. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, zowel met leeftijdsgenoten als jongere/oudere kinderen en proberen hen daar veel oefenkansen voor te geven.

De aanpak van elk kind wordt in overleg met alle betrokkenen afgesproken, geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Met andere woorden, we proberen ons steeds te focussen op de evolutie en de groeikansen.

 

We proberen dit door er voor te zorgen dat…

 • De school zo georganiseerd wordt, dat er voor elke klas een ruim pakket aan ondersteuning (differentiatie - co-teaching) is. Bij deze organisatie is er steeds oog voor de specifieke noden van verschillende groepen.

 • er een ruim aanbod aan uitdagende materialen en structureel ingebouwde differentiatie-momenten  zijn voor sterke leerlingen.

 • we zorgen voor binnen - en buitenklasdifferentiatie in elke klas om zowel groepen als individuele leerlingen op maat te begeleiden.

 • we werken met  een meersporenbeleid (meestal 3 sporen: zelfstandig - beperkte instructie - verlengde instructie)

 • er voldoende  ICT-middelen in de werkvormen zijn

 • er regelmatig contact is met de ouders. Dit gebeurt informeel maar ook door verschillende oudercontacten.

  • september: algemeen en klassikaal oudercontact

  • november: individueel oudercontact (focus: sociaal welbevinden)

  • februari: individueel oudercontact lagere school (focus: evolutie)

  • maart: individueel oudercontact 5 jarigen

  • mei: individueel oudercontact (focus: volgend schooljaar)

  • eind juni: individueel oudercontact 6e leerjaar en selectief oudercontact

 

 • er eventueel tussentijdse oudercontacten kunnen plaatsvinden, zowel op vraag van ouders als op vraag van de school, met als doel om preventief ontwikkelingsmoeilijkheden op te vangen.

 • de zorgcoördinator de kinderen begeleidt vanaf het moment dat ze instappen tot ze in het zesde leerjaar de school verlaten.

 • we gebruik maken van een gestructureerd leerlingvolgsysteem voor de opvolging van de vorderingen van elke leerling op alle ontwikkelingsgebieden.

 • we regelmatig schoolintern overleg organiseren voor een vlotte opvolging van leer - of ontwikkelingszorgen. (focus: het stimuleren van de ontwikkeling van de leerling en het afstemmen van de aanpak op de noden van elk kind)

 • we overleg met de verschillende actoren die een kind begeleiden organiseren indien er een meer specifieke aanpak vereist is. (ouders, VCLB, externe partners zoals logo, kiné, Antenne 3000, …).

 • het onderwijs afgesteld is op de individuele noden van elk kind.

 • er een zeer goede samenwerking is met het VCLB en andere externe partners.

 • …en dit is nog maar een fractie van wat we doen.

 

 

 

Kwaliteit van onderwijs en duurzame school

Elk kind begeleiden we om de eindtermen van het basisonderwijs te behalen en werken hier doelgericht aan. We willen kinderen de wereld rondom hen laten begrijpen door er actief én creatief mee om te gaan. Via ruime bewegingskansen proberen we de ruime ontwikkeling van elk kind te stimuleren. We leren kinderen omgaan met de huidige technologische middelen om de wereld te ontdekken en te structureren.

Naast cognitieve ontwikkeling zetten we ook volop in en hechten ook veel belang aan de sociale vaardigheden van de kinderen en stimuleren hen om goede gespreksvaardigheden te ontwikkelen. We sporen hen aan om zich als volwaardige en evenwichtige mens te ontwikkelen. De aandacht voor het milieu en de eigen gezondheid heeft hier ook een volwaardige plaats in.

 

We proberen dit door er voor te zorgen dat…

 • we werken met goed onderbouwde leermethodes die afgetoetst worden aan de leerplannen en eindtermen.

 • er veel visuele ondersteuning van de leerinhouden is in elke klas (via digibord, via wandplaten,…).

 • er een goede opvolging is van elke leerling door: gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem voor lezen, spelling en wiskunde, methodegebonden toetsen, OVSG toetsen in het zesde leerjaar en jaarlijkse deelname aan enkele parallelproeven.

 • er Interne kwaliteitscontrole (output) gebeurt door: deelname en analyse van OVSG toetsen, feedback van secundair onderwijs.

 • we feedback krijgen over het welbevinden van de kinderen d.m.v. meerdere kindcontacten per schooljaar

 • we regelmatig ouderbevragingen houden rond een onderdeel van 'school maken'.

 • we uitgewerkte groeilijnen hebben in de kleuterschool rond taal, kalenders en jaarthema's.

 • er veel aandacht is voor degelijk leesonderwijs:

  • elke klas (5 jarigen tot en met zesde leerjaar)  heeft een uur boekenklas om de twee weken van onze boekenjuf

  • leesplezier bevorderen: voorleesweek, middagactiviteit in de schoolbib en tweejaarlijks wordt een boekenbeurs georganiseerd.

  • leeskwaliteit bevorderen: Avi-testen, tutorlezen, Ralfi lezen, individuele begeleiding m.b.v. vrijwilligers,..

 • elke klas dagelijkse bewegingstussendoortjes houdt, er wekelijkse turnles is en elke klas van de lagere school om de twee weken zwemles krijgt.

 • er in alle klassen voldoende en nuttige didactische materialen aanwezig zijn.

 • er een aanbod van begeleide middagactiviteiten is voor de leerlingen van de lagere school.

 • er veel aandacht is voor positief klasklimaat.

 • we gebruik maken van een onderbouwde methode (no-blame) voor het benaderen van pestproblemen.

 • Er een ruim aanbod aan ICT-middelen is: 15 i-pads, 6 laptops, klaslaptop in elke klas, digibord voorzien van digitale leermiddelen (bordboeken) in elke klas van de lagere school,…

 • er sportdagen georganiseerd worden en andere sportieve activiteiten.

 • we gebruik maken van de omgeving van de school om actief te bewegen in de open lucht

 • de creatieve competenties van de leerlingen van de derde graad uitgedaagd worden via de dramaklas

 • we werken aan een uitgewerkt beleid rond afvalvoorkoming en duurzaamheid

 • we leerlingen aanzetten tot een gezonde reflex door tijdens de voormiddagspeeltijd in de kleuterschool enkel een gezonde snack toe te laten.

 • de kinderen aangezet worden op een milieuvriendelijke manier naar school te komen.

 • ... en dit is nog maar een fractie van wat we doen.

 

Kinderen begeleiden naar zelfstandigheid

We willen kinderen stimuleren om zich op sociaal, cognitief en organisatorisch vlak te ontwikkelen en hen zo te helpen om te leren zelfstandig aan de slag te gaan en zelfredzaamheid te ontwikkelen die bruikbaar is in hun hele verdere leven. We willen hierin aandacht hebben voor de verschillen tussen kinderen en hun sterktes aanwakkeren maar ook tegemoet komen aan hun noden.

 

We proberen dit door er voor te zorgen dat…

 • de kleuters structuren in hun leven leren ontdekken en keuzes leren maken (daglijnen, keuze met beperking in de hoeken, opbouw van het leren werken met stappenplannen doorheen de kleuterschool,…)

 • er een graduele opbouw is rond zelforganisatie en zelfredzaamheid (jassen, toiletbezoek, boekentassen maken, agenda, ..) doorheen de hele schoolcarriere.

 • er evolutie zit in planning en leren leren in de lagere school (van dagplanning over meerdagenplanning naar weekplanning van toetsen en taken, gebruik van weektaken doorheen de lagere school, invullen en bijhouden van een agenda,…).

 • er contractwerk is in alle klassen van de lagere school.

 • er bewust aandacht is voor het leren leren en het leren plannen van taken

 • er een graduele opbouw is wat betreft het verwerken van leerstofhoeveelheden als voorbereiding op het verder studeren, aangepast aan de leeftijd en de noden van elk individueel kind.

 • we oog  hebben voor voldoende kansen tot samenwerking of overleg tussen leerlingen doorheen de lesdag

 • …en dit is nog maar een fractie van wat we doen.

 

 

 

Geëngageerd schoolteam

Alle leerkrachten zijn gemotiveerde mensen die de school en alle kinderen een zeer warm hart toedragen.  Ze proberen net dat tikkeltje meer te doen om de kinderen optimaal op eigen tempo te laten ontwikkelen. Alle leden van het schoolteam proberen zichzelf continu bij te scholen, zowel in team als individueel. We willen inspelen op vernieuwingen in de maatschappij en het onderwijslandschap en zijn ons ervan bewust dat je bijscholen daar onontbeerlijk voor is. 

 

We proberen dit door er voor te zorgen dat…

 • er verschillende pedagogische studiedagen en personeelsvergaderingen zijn per schooljaar.

 • er een persoonlijk nascholingsplan voor elke leerkracht. (de leerkrachten volgen minstens 1 persoonlijke nascholing per schooljaar, brochures over onderwijsvernieuwing of bepaalde onderwerpen worden gedeeld onder de leerkrachten,…)

 • er middagactiviteiten door de leerkrachten begeleid worden.

 • er samen gewerkt wordt met het departement lerarenopleiding van de UCLL om nieuwe leerkrachten de kans te geven ervaring in het werkveld op te doen.

 • dagelijks ter beschikking te staan van de ouders en we maken graag tijd voor een overleg.

 • er een intense samenwerking is met externe partners (CLB, ONW, logo's,...).

 • we durven experimenteren met nieuwe werkvormen en we, wat goed bevonden wordt, in de klas- en schoolwerking  implementeren. (co-teaching, 3-sporenwerking, pre-teaching, kindcontacten,...)

 • we steeds op zoek zijn om kinderen een aanbod te bieden binnen de naaste ontwikkeling. Het is daar dat kinderen het meeste bijleren en er het grootste groeipotentieel is.

 • leerkrachten jaarlijks de sneeuwklassen en tweejaarlijks openluchtklassen organiseren en begeleiden.

 • het leerkrachtenteam samen nadenkt over de richting van de school en de stappen die moeten genomen worden om verder te ontwikkelen.

 • we als team sterk naar buiten komen als een hechte geëngageerde groep (vb. op schoolfeest)

 • we bereid zijn deel te nemen aan interessante onderzoeken vanuit universiteiten of hogescholen.

 • …en dit is nog maar een fractie van wat we doen.

bottom of page